Pauliskolan i Malmö

Produkt:
KEIM Soldalit-ME

Mitt i Malmö ligger Pauliskolan. Skolan blev år 1853 Sveriges första tekniska läroverk. I dag utbilder skolan cirka 1100 gymnasieungdomar inom barn- och fritids-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammen.

Sommaren 2021 målades skolan med KEIM Soldalit-ME (färg 9091).

En fasad som är målad med KEIM Soldalit-ME bidrar till att minska mängden luftförorenande ämnen såsom kväveoxider, som kan ge upphov till irritation och skador på luftvägarna.

Ytterligare referenser